Algemene voorwaarden

Artikel 1: over groepslessen en de mogelijke risicos
Groepslessen zijn trainingsprogrammas  met een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan en dus in hoeverre u de groepslessen volgt en de door de instructeur gegeven instructies opvolgt of bijbeent. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risicos loopt. U neemt deze risicos in volle bewust zijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst
U heeft een overeenkomst afgesloten met EETBEWEEGONTSPAN. De aard van deze overeenkomst is dat u bij EETBEWEEGONTSPAN kunt deelnemen aan groepslessen. EETBEWEEGONTSPAN gaat enkel een overeenkomst met u aan als u 18 jaar of ouder bent.

Artikel 3: aansprakelijkheid
Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor groepslessen met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan groepslessen zou beperken. Indien uw lichamelijke conditie voorafgaand aan de groepslessen onvoldoende is of gedurende de groepslessen onvoldoende wordt voor deelname aan de groepslessen dient u dit onmiddellijk aan EETBEWEEGONTSPAN te melden en wordt u uitgesloten van deelname.

In alle gevallen neemt u deel aan de groepslessen op eigen risico. Ook maakt u op eigen risico gebruik van faciliteiten van EETBEWEEGONTSPAN zoals kleed-, douche en opbergruimten. U doet jegens EETBEWEEGONTSPAN afstand van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan de groepslessen of gebruik van voornoemde faciliteiten. Ook voor het overige is EETBEWEEGONTSPAN niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst die u met EETBEWEEGONTSPAN heeft gesloten.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap
U gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar en dus persoonsgebonden is. Groepslessen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Zo wordt ook geen terugbetaling verleend voor groepslessen die niet werden voltooid. Betalingsachterstanden van meer dan 2 maanden na de laatste betaling worden overgedragen aan een incasso bureau. Het lidmaatschap wordt tijdelijk buiten gebruik gesteld totdat de betaling bijgewerkt is. Alle extra kosten die gemaakt worden zijn voor eigen rekening.

Indien u een rittenkaart heeft gekocht voor deelname aan groepslessen is deze rittenkaart geldig voor de duur waarvoor u de kaart heeft aangeschaft te rekenen van de datum van aanschaf. Indien u na verloop van de geldigheidsdatum niet alle ritten heeft verbruikt, komt het recht op deelname aan de resterende ritten te vervallen, zonder dat u aanspraak heeft op restitutie van enig bedrag.

Indien u een abonnement heeft aangeschaft, wordt het abonnement na afloop van de abonnementsperiode, stilzwijgend met een zelfde periode verlengd, tenzij u het abonnement tenminste 1 maand voor afloop van lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

Bij langdurige ziektes, zwangerschap of blessures kunnen lidmaatschappen worden bevroren met een doktersverklaring. De weken/maanden dat de bevriezing plaatsvind wordt aangepast aan de einddatum van het contract.

Per kalender jaar kan er 4 weken aaneengesloten ook worden bevroren voor vakanties, werkreizen of een blessure. Deze maand wordt aan het einde van het contract toegevoegd.

Bij verhuizing van Maastricht en bewijs hiervan kan het lidmaatschap eerder worden beëindigd hiervoor moet per mail een goedkeuring worden gedaan.

EETBEWEEGONTSPAN kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en u de toegang met onmiddellijke ingang ontzeggen als u zich ongepast, onbehoorlijk, grensoverschrijdend en/of strafbaar gedraagt, zoals maar niet beperkt tot agressie, beledigingen, diefstal, vernieling, racisme, seksueel getint of intimiderend gedrag, et cetera, als u zich niet houdt aan de binnen de sportschool geldende regels en/of als u redelijke instructies die door of namens EETBEWEEGONTSPAN worden gegeven niet opvolgt, een en ander ter beoordeling door EETBEWEEGONTSPAN. Beëindiging van de overeenkomst houdt in dat dat lopende abonnementen met onmiddellijke ingang worden beëindigd en rittenkaarten onmiddellijk ongeldig worden, zonder dat u aanspraak heeft op restitutie van enig bedrag.
EETBEWEEGONTSPAN heeft het recht om pakket prijzen aan te passen die 4 weken voorafgaande de nieuwe betaling worden gemeld via mail of website.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen
Inschrijvingen voor deelname aan groepslessen zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt in het online platvorm van Virtuagym. Bij tijdige annulering kunt u op een later moment deelnemen groepsles, mits die binnen de lopende abonnementsperiode of geldigheidsperiode van de rittenkaart nog beschikbaar zijn of gegeven worden. Tijdige annulering geeft geen recht op terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw groepslessen bij te wonen zoals ze zijn gepland.

De groepslessen dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 5 minuten vooraf aan uw sessie of groepsles aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 6: diversen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ten aanzien van deze overeenkomst mochten ontstaan, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.